OPINIA PRAWNA


Opinię sporządzono na zlecenie serwisu filebit.pl w celu oceny legalności działania portalu. Opinia jest sporządzona w oparciu o wyjaśnienia złożone przez zleceniodawcę i po analizie regulaminu serwisu oraz treści na stronie internetowej.

Serwis fileBit.pl działa na zasadzie oferowania dostępu do innych serwisów hostingowych w ramach jednego konta użytkownika i umożliwia pobieranie plików z tych serwisów partnerskich. Serwis przesyła piliki w ramach wykupionych pakietów w czasie rzeczywistym, bez zapisywania na serwerze. Serwis nie gromadzi danych osobowych użytkowników ani numerów IP, serwis w związku z przekazywaniem plików w czasie rzeczywistym nie jest w stanie ingerować w treść tych pilików ani sprawdzać ich treści.

Działalność Serwisu i jego odpowiedzialność poza ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 750 kc - odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu) będzie kształtowała się w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 12 tej ustawy: - "ust. 1 - usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli: 1) nie jest inicjatorem przekazu danych; 2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych; 3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Ust. 2 - wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji . Z założenia więc administrator serwisu nie będzie odpowiadał za ewentualne naruszanie prawa przez użytkowników serwisu poprzez pobieranie plików z treściami naruszającymi prawo, gdyż nie ma możliwości żadnej kontroli ani adresatów przekazu ani przekazywanych treści."

Serwis wykorzystuje do swej działalności istniejącą infrastrukturę i oferuje tylko możliwość pobierania danych z innych serwisów w ramach jednego konta. Przechodząc do usługi hostingu (tj. udostępniania powierzchni na serwerze i przechowywania na nim danych) - to takie usługi podlegają ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłączone zatem jest stosowanie do nich ustawy prawo telekomunikacyjne. Albowiem hosting nie mieści się w pojęciu usługi telekomunikacyjne, bowiem nie można istoty hostingu sprowadzić do przekazywania sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Działalność zleceniodawcy nie będzie polegała prawu telekomunikacyjnemu, bo ustawa ta odnosi się tylko do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Działalność serwisu będzie działalnością para-hostingową z tym zastrzeżeniem, że poza możliwością utworzenia konta użytkownika serwis nie oferuje miejsca na serwerze na przechowywanie plików.

W kwestiach naruszania przez serwis i jego użytkowników praw autorskich do pobieranych utworów należy w pierwszym rzędzie przeanalizować art. 23 prawa autorskiego:
"1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:
1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
2) zgodnego z prawem korzystania z utworu."

Artykułów powyższych nie stosuje się do programów komputerowych na mocy art. 77 prawa autorskiego.


Tak więc o ile pobierane utwory będą służyć do użytku osobistego użytkownika i zostały już wcześniej rozpowszechnione to ich pobieranie i co za tym idzie pomoc w tym pobieraniu z intemetu nie będzie stanowić naruszenia prawa. Warunkiem jest by utwory te były już rozpowszechnione tzn. by udostępnił je autor lub by autor wyraził w jakikolwiek sposób zgodę na ich rozpowszechnianie. W regulaminie korzystania z serwisu powinno być zawarte, że pobierane utwory zgodnie z prawem mogą być pobierane tylko do użytku osobistego i nie mogą być dalej rozpowszechniane oraz, że niedozwolone jest pobieranie oprogramowania dla korzystania, z którego jest potrzebna odpłatna licencja.
Serwis nie umożliwia rozpowszechniania plików tak więc nie ma możliwości naruszenia przez serwis przepisów prawa autorskiego.Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Wojtyniak
ul. J. Matejki 36/5 60 - 768 Poznań
pomoc techniczna
Godziny pracy:
pon - pt: 8:00 - 18:00
sob - nd: 8:00 - 14:00

kontakt on-line


Ładowanie
Online: () Ogółem pobrano: 86 294.90 TB danych Obciążenie przepustowości: 3.69%