REGULAMIN SERWISUIlekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

I Definicje.

1. Serwis – platforma internetowa prowadzona pod domeną filebit.pl – prowadzona przez Inter-store, Maciej Teplik, ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina, REGON: 300217990. NIP: 777-227-64-67 ;

2. Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

5. Konto Użytkownika – konto założone przez Użytkownika w Serwisie.

6. Konto Premium – konto, które pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu lub limitu czasowego uzyskanego w ramach Konta Użytkownika i zakupionego Transferu dodatkowego pod warunkiem posiadania Konta Użytkownika.

7. Konto czasowe – umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji Serwisu za opłatą przez określony czas.

8. Konto transferowe - umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji Serwisu za opłatą do określonej ilości przesłanych danych.

9. Konto hostingowe - konto założone na współpracującym z Serwisem portalu, dostępne w ofercie filebit.pl.

10. Transfer - ilość danych, jaką Użytkownik może pobrać za pośrednictwem serwisu filebit.pl.II Postanowienia ogólne.

1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą www.filebit.pl, należącego Inter-store, Maciej Teplik, ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina, REGON: 300217990, NIP: 777-227-64-67, zwanego dalej Serwisem.

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, Partnera jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego filebit.pl.

4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.III Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

            urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
            dostęp do sieci Internet;
            adres poczty email.

2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Partner i Użytkownik.

3. Partner/Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Partnera/Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://filebit.pl/PlikiCookies.php, stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.IV Rejestracja.

1. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.

2. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przetestowania Serwisu przed założeniem konta - może pobrać jeden plik dziennie bez opłat.

3. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji Serwisu po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza znajdującego się pod http://filebit.pl/rejestracja, w którym Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do aktywacji Konta Użytkownika, a następnie akceptacji regulaminu.

4. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie http://filebit.pl/panel?flowertabs=6, poprzez podanie nowego hasła.

5. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik wybiera jeden z dwóch rodzajów konta:

            Konto czasowe
            Konto transferowe

6. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.

7. Użytkownik nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.

8. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści :

            wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwis, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy;
            przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
            zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
            dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;V Aktywacja konta.

1. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik otrzymuje bezpłatnie 250 MB Transferu, które może dowolnie spożytkować.

2. Po wyczerpaniu przyznanego Transferu, aby dalej móc korzystać z funkcji serwisu, Użytkownik musi aktywować swoje konto poprzez wybór jednego z dwóch rodzajów Konta:

            Konto czasowe;
            Konto transferowe;

oraz poprzez dokonanie płatności w sposób określony przez Serwis na stronie filebit.pl/VI Rozliczenia Transferu

1. Użytkownik, który aktywował konto, może korzystać z funkcji Serwisu do momentu upływu określonego czasu lub zużycia określonego limitu Transferu, w zależności od wybranego wariantu Konta.

2. Po upływie określonego czasu lub wykorzystaniu Transferu, Użytkownik, aby ponownie móc korzystać z wszystkich funkcji Serwisu musi ponownie wybrać rodzaj Konta oraz dokonać stosownej opłaty określonej na stronie http://filebit.pl/oferta.

3. Zakupiony Transfer jest przez Serwis rozliczany zgodnie z wykorzystywaniem Konta przez Użytkownika.

4. Zakupiony Transfer, Użytkownik może wykorzystać na wszystkie konta hostingowe, współpracujące z serwisem filebit.pl.

5. Korzystanie z niektórych Kont hostingowych może powodować większe zużycie Transferu.

6. Szczegóły dotyczące kont hostingowych i związanych z nimi ograniczeń są dostępne na stronie Serwisu pod adresem http://filebit.pl/limity.VII Korzystanie z Transferu

1. Użytkownik może pobierać pliki bezpośrednio na swój dysk lub korzystając z serwera Serwisu. Przy pobieraniu bezpośrednim prędkość Transferu jest zależna od wybranego serwera hostingowego.

2. Pobieranie za pośrednictwem serwera Serwisu umożliwia Użytkownikowi pełne wykorzystanie jego łącza internetowego.

3. Użytkownik może pobierać pliki korzystając z okienka pobierania w Serwisie lub poprzez program „manager”, udostępniony przez Serwis pod adresem http://filebit.pl/FBManager.zip.VII Konta hostingowe

1. Użytkownik może pobierać pliki poprzez Serwis z wykorzystaniem Kont hostingowych, dostępnych w ofercie Serwisu.

2. Lista Kont hostingowych jest dostępna pod adresem filebit.pl/…gdzie Użytkownik może również sprawdzić, czy dane Konto hostingowe jest aktywne.VIII Promocja Happy Hours

1. Użytkownik pobierający pliki na serwer Serwisu w godzinach 02: 00 – 10: 00 korzysta z tzw. Happy Hours, a pobierane pliki wykorzystują tylko połowę Transferu potrzebnego do pobrania.IX Program Partnerski

1. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może polecić Serwis innym osobom. Jeśli wykupią one Konto Premium powołując się na Użytkownika, otrzyma on od Serwisu 10% dokonanej przez nie wpłaty.

2. Środki przekazane Użytkownikowi przez Serwis w ramach Programu Partnerskiego Użytkownik może przeznaczyć zarówno na opłaty związane z korzystaniem z funkcji Serwisu, jak i wypłacić na konto w serwisie PAYPAL.X Prawa i Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

2. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Serwisie osobom trzecim.

3. Użytkownik przeglądając funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu.

4. Naruszenie zasad przez Użytkownika można zgłosić poprzez kliknięcie w ikonę „DMCA” lub poprzez formularz kontaktowy na stronie „http://filebit.pl/kontakt”

5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania Usługodawcy prawdziwych informacji i danych.

6. Użytkownik może korzystać ze wszystkich kont innych serwisów znajdujących się w ofercie Serwisu, jednak musi on zapoznać się z ich regulaminem. Odpowiedzialność za działanie tych serwisów ponoszą podmioty za nie odpowiedzialne.XI Płatności

1. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Cashbill.

2. Użytkownik ma możliwość wpłaty pieniędzy na konto Bankowe BRE Banku SA

3. Usługę płatności SMS w Serwisie obsługuje Cashbill.

4. Regulamin Usług i Serwisów SMS dostępny jest pod adresem „https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/” ;

5. Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się pod adresem: „http://filebit.pl/kontakt ”;

6. Użytkownik może korzystać ze wszystkich kont innych serwisów znajdujących się w ofercie Serwisu, jednak musi on zapoznać się z ich regulaminem . Odpowiedzialność za działanie tych serwisów ponoszą podmioty za nie odpowiedzialne.

7. Serwis ma możliwość wystawiania i udostępniania Ogłoszeniodawcy, faktur VAT w formie elektronicznej.

8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

9. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Ogłoszeniodawca dokonał akceptacji.

10. Ogłoszeniodawca może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

11. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę za usługę wystawienia płatnego ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email zawierający dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ID płatności.XII Prawa i Obowiązku Serwisu.

1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.filebit.pl o każdej porze.

2. Serwis:

            nie jest inicjatorem przekazu danych
            nie wybiera odbiorcy przekazu danych
            nie wybiera, nie przetwarza, nie cenzuruje ani w żaden inny sposób nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych

3. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika lub Partnera, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu Użytkowników bądź Partnerów, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

5. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie lub/i przechowywanie przez Użytkownika treści naruszających prawo powszechnie obowiązujące.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych, organizacyjnych lub ograniczeń technicznych, jakie występują lub mogą wystąpić w sprzęcie Użytkownika, w sytuacji, gdy uniemożliwią one korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie powiązanych serwisów i dostępność plików znajdujących się w bazach tych serwisów.XIII Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Inter-store, Maciej Teplik, ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina, REGON: 300217990. NIP: 777-227-64-67, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Partnerem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło..

5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:

e-mail na adres: kontakt@filebit.pl.

6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.XIV Procedura reklamacyjna.

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila podanego na stronie „http://filebit.pl/kontakt ”, w którego treści wpisuje:

            dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
            rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
            rodzaj błędnego funkcjonowania;
            czas, który stanowi podstawę reklamacji;
            zarzuty Użytkownika;
            okoliczności uzasadniające reklamację;
            ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
      -       w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.XV Rezygnacja ze świadczonych usług.

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis ( rezygnacje z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.

2. Serwis może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług m.in. udostępnia usługi Serwisu innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez jego wcześniejszej zgody.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną.

5. Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana opłata za wykupione Konto premium.

XVI Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem WWW.filebit.pl.

2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

pomoc techniczna
Telefon: 518-895-056

Godziny pracy:
pon - pt: 8:00 - 18:00
sob - nd: 8:00 - 14:00

kontakt on-line


Ładowanie
Online: () Ogółem pobrano: 73 732.77 TB danych Obciążenie przepustowości: 15.94%