REGULAMIN SERWISU FILEBIT.PL

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://filebit.pl/, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.).
2. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu Filebit.pl;
2) Usługodawca: Maciej Teplik, prowadzący działalność pod firmą Inter-Store Maciej Teplik z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7772276467, REGON 300217990;
3) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednią zgodą opiekuna prawnego. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Serwis: platforma internetowa, dostępna pod adresem https://filebit.pl/,oferująca dostęp do Usług Elektronicznych;
6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
7) Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
8) Konto Premium – Konto Użytkownika z dodatkowymi funkcjonalnościami - pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu lub limitu czasowego uzyskanego w ramach Konta Użytkownika i zakupionego Transferu dodatkowego pod warunkiem posiadania Konta Użytkownika;
9) Konto Czasowe – rodzaj Konta Premium - umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji Serwisu za opłatą przez określony czas;
10) Konto Transferowe – rodzaj Konta Premium - umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji Serwisu za opłatą do określonej ilości przesłanych danych;
11) Transfer - ilość danych, jaką Użytkownik może pobrać za pośrednictwem serwisu filebit.pl w oznaczonym czasie;
12) Produkt lub Usługa – usługi sprzedawane w Serwisie, znajdujące się w ofercie Usługodawcy;
13) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi;
14) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Serwisie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
15) Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Inter-Store Maciej Teplik, ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: [email protected], tel. + 48 518-895-056.
2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Serwis;
2) Kontakt;
3) Konto Użytkownika (różne rodzaje Konta).
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne, umożliwiające transmisję danych, z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
8. Usługodawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://filebit.pl/Polityka.php.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta lub czas korzystania z Usług zgodnie z Umową.
3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. KONTAKT


1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 4. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja Konta Użytkownika na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta.
2. Hasło może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika. Hasło można zmienić na stronie https://filebit.pl/panel?flowertabs=6, poprzez podanie nowego hasła.
3. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane, w szczególności Użytkownik nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.
4. Konto Użytkownika umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień oraz przeglądanie zawartości Serwisu.
5. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
6. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik otrzymuje bezpłatnie 250 MB Transferu, które może dowolnie spożytkować.
7. Po wyczerpaniu przyznanego Transferu, aby dalej móc korzystać z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik musi aktywować Usługi poprzez wybór jednego z dwóch rodzajów płatnego Konta Premium:
1) Konto Czasowe – umożliwiające Użytkownikowi dobowy transfer na pobieranie plików za pomocą Serwisu w wysokości określonej w cenniku (limit 100GB/24h);
2) Konto Transferowe - pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu, i zawarcie Umowy dotyczącej Usług płatnych.
8. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta Użytkownika lub Konta Hostingowego w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Usługodawcy: Inter-store ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina.

ROZDZIAŁ 5. SERWIS

§ 1. Usługi

1. Usługodawca umożliwia Klientom pobieranie danych z wykorzystaniem Konta Użytkownika z innych serwisów hostingowych na komputer Użytkownika. Szczegółowy opis Usług znajduje się na stronie Serwisu.
1. Na Usługi nie jest udzielana gwarancja. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych.
2. Klient ma możliwość bezpłatnego przetestowania Serwisu przed założeniem Konta Użytkownika - może pobrać jeden plik dziennie bez opłat.
3. Usługodawca może wprowadzać oferty promocyjne, np. Happy Hours, polegające na zmniejszeniu zużycia Transferu w określonych porach doby, itp. Szczegółowe informacje będą zamieszczane w Serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego ograniczania dostępności poszczególnych Obsługiwanych Serwisów bez podania przyczyny, jak również usuwania ich oraz dodawania nowych.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta Użytkownika.
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
4. Klient podaje w Formularzu dane, wybiera Usługę (Konto Czasowe, Konto Transferowe) oraz składa wymagane oświadczenia.
5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta mogą być uwzględnione następnego dnia roboczego - płatność online, której wykonanie ma znaczenie dla aktywacji Usługi, jest zależna od godziny księgowania banku Użytkownika.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia aktywacji Konta Czasowego, Konta Transferowego) wynosi do 2 dni roboczych - płatność online, której wykonanie ma znaczenie dla aktywacji Usługi, jest zależna od godziny księgowania banku Użytkownika.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z korzystaniem z Usług (np. koszty usług internetowych) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Dotpay lub Casbill - przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
2) przelew tradycyjny - przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
3) zapłata za pośrednictwem SMS – CashBill - przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem SMS. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta u Usługodawcy. UWAGA: Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Casbill nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
4. Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019.1145 t.j. ze zm.) - Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest:
1) Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP14/2013. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego;
2) Cashbill S.A. z siedziba w Katowicach, adres: ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000323297,NIP: 6292410801, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP10/2013. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 4. Wykonanie Umowy, korzystanie z Kont

1. Użytkownik, który aktywował Konto Czasowe lub Konto Transferowe, może korzystać z funkcji Serwisu od momentu aktywacji do momentu upływu określonego czasu lub zużycia określonego limitu Transferu, w zależności od wybranego wariantu Konta Użytkownika.
2. Po upływie określonego czasu lub wykorzystaniu Transferu, Użytkownik, aby ponownie móc korzystać z funkcjonalności Serwisu musi ponownie dokonać wyboru rodzaju Konta Użytkownika oraz złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę, zgodnie z § 2 i 3 powyżej.
3. Zakupiony Transfer jest przez Serwis rozliczany zgodnie z wykorzystywaniem przez Użytkownika.
4. Transfer Użytkownik może wykorzystać na wszystkie konta hostingowe, współpracujące z serwisem filebit.pl. Korzystanie z niektórych kont hostingowych może powodować większe zużycie Transferu. Szczegóły dotyczące kont hostingowych i związanych z nimi ograniczeń są dostępne na stronie Serwisu pod adresem https://filebit.pl/limity.
5. Użytkownik może pobierać pliki bezpośrednio na swój dysk lub korzystając z serwera Serwisu. Przy pobieraniu bezpośrednim prędkość transferu jest zależna od wybranego serwera hostingowego. Pobieranie za pośrednictwem serwera Serwisu umożliwia Użytkownikowi pełne wykorzystanie jego łącza internetowego.
4. Użytkownik może pobierać pliki korzystając z okienka pobierania w Serwisie lub poprzez program „manager”, udostępniony przez Serwis pod adresem https://filebit.pl/FBManager.zip.
5. Wygenerowane linki do plików (danych) są ważne 24 godziny i po tym czasie stają się nieaktywne. Wygenerowanych linków nie można udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób.

§ 5. Program Partnerski

1. Usługodawca prowadzi Program Partnerski, do którego mogą przystąpić Użytkownicy.
2. Program Partnerski polega na tym, że Użytkownik posiadający Konto Użytkownika poleca Serwis osobom trzecim (niebędącym Użytkownikami Serwisu) a w przypadku skutecznego polecenia (tj. jeśli osoba taka wykupi Konto Premium powołując się na Użytkownika), Serwis przyzna Użytkownikowi równowartość 10% ceny Usługi zakupionej przez osobę z polecenia.
3. Środki przyznane Użytkownikowi przez Serwis w ramach Programu Partnerskiego Użytkownik może przeznaczyć na opłaty związane z korzystaniem z funkcji Serwisu.

§ 6. Obowiązki Stron

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
- kilkukrotna rejestracja tego samego Użytkownika w Serwisie;
- korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Serwisie osobom trzecim;
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników;
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem netykiety internetowej, ich dóbr osobistych, i wszelkich przysługujących im praw;
d) nie udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików,
e) nie korzystania z usług tzw. Remote Uploadu na inne serwery hostingowe za pomocą wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich.
3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt X.2. Usługodawca może niezwłocznie zablokować konto Użytkownika oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
4. Naruszenie zasad przez Użytkownika można zgłosić poprzez kliknięcie w ikonę „DMCA” lub poprzez formularz kontaktowy na stronie „https://filebit.pl/kontakt”
5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania Usługodawcy prawdziwych informacji i danych.
6. Użytkownik może korzystać ze wszystkich kont innych serwisów znajdujących się w ofercie Serwisu, jednak musi on zapoznać się z ich regulaminem. Odpowiedzialność za działanie tych serwisów ponoszą podmioty za nie odpowiedzialne.
7. Użytkownik może korzystać ze wszystkich kont innych serwisów znajdujących się w ofercie Serwisu, jednak musi on zapoznać się z ich regulaminem i przestrzegać zasad w nim zawartych. Odpowiedzialność za działanie tych serwisów ponoszą podmioty za nie odpowiedzialne.

ROZDZIAŁ 6. ZASTRZEŻENIA

1. Usługodawca wskazuje, że nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 t.j. ze zm.). Usługodawca wyjaśnia, że w związku z przekazywaniem plików w czasie rzeczywistym nie jest w stanie ingerować w treść tych pilików ani sprawdzać ich treści.
2. Usługodawca – w zakresie usług drogą elektroniczną obejmujących transmisję danych przekazywanych przez Klientów lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,
- nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:
1) nie jest inicjatorem przekazu danych;
2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
3. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
4. Usługodawca wskazuje, że transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Klientów:
1) nie modyfikuje danych;
2) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
5. Usługodawca wskazuje, że niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
7. Usługodawca przypomina, że utwory (w rozumieniu prawa autorskiego) zgodnie z prawem mogą być pobierane tylko do użytku osobistego i nie mogą być dalej rozpowszechniane oraz że niedozwolone jest pobieranie oprogramowania dla korzystania, z którego jest potrzebna odpłatna licencja.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie lub/i przechowywanie przez Użytkownika treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych, organizacyjnych lub ograniczeń technicznych, jakie występują lub mogą wystąpić w sprzęcie Użytkownika, w sytuacji, gdy uniemożliwią one korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie powiązanych serwisów i dostępność plików znajdujących się w bazach tych serwisów.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019.1145 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.).
3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż Filebit.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
11. Usługodawca wskazuje, że Usługi stanowią treści cyfrowe i z tego względu objęte są wyjątkiem, o którym mowa w punkcie 4 podpunkt 4 niniejszego rozdziału, tj. nie przysługuje względem nich prawo do odstąpienia od Umowy na warunkach tam wskazanych.

ROZDZIAŁ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Inter-store ul. Kręta 60, 62-095 Murowana Goślina. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom;
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.
10. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zamieszkania;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
5) adresy elektroniczne Klienta.
11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:
1) nr telefonu;
2) adres elektroniczny Klienta;
3) login i hasło;
12. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej Filebit.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Filebit.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany postanowień Regulaminu możliwe są po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłanie jego treści na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmieniony Regulamin obowiązuje dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
5. Użytkownicy Serwisu ponoszą całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Usługodawcę z ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem) korzystaniem z Serwisów bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Inter-store
kręta 60
62-095 Murowana Goślina
[email protected]

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Dokumenty wzory do pobrania:

REGULAMIN SERWISU FILEBIT.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWYpomoc techniczna
Godziny pracy:
pon - pt: 8:00 - 18:00
sob - nd: 8:00 - 14:00

kontakt on-line


Ładowanie
Online: () Ogółem pobrano: 86 017.65 TB danych Obciążenie przepustowości: 44.79%